Bán Tiệm Tóc – Bellaire Houston

Chủ muốn về hưu bán tiệm tóc ở Bellaire.
Rất đông khách làm:
* MÀU, BALAYAGE, OMBRÉHIGHLIGHT
Top Review ở Houston và TX bởi:
* Yelp, Houston ChronicleTX Magazine Vote, trên 900 good review.
Chủ sẽ ở lại huấn luyện về màu 3 tháng (nếu muốn) và sẽ transfer Yelp.
Tiệm đã hoạt động trên 23 năm. Cần thêm chi tiết gọi Vinh, sẽ cho xem lợi tức của 5 năm qua.

Xin liên lạc Vinh: 281-750-5430

Previous articleThương Mại Việt Nam #2001 (06.28.2022)
Next articleCần Người Trông Trẻ và Giúp Việc Nhà – 610 & Bellfort