Cần Người Chăm Sóc Cụ Bà – Gần Galleria

0
10

Cần 1 Phụ Nữ dưới 55 tuổi, chăm sóc cụ bà không bệnh tật, còn đi lại được.

Cần ở lại nhà. Lương $2,000/tháng.

Nhà ở khu Tanglewood, gần Galleria.

Huyền: 281-605-9319

238-1952/1520