Cần Người Gấp – Houston, TX

0
10

Cần người Phụ Nữ kỹ lưỡng, biết nấu ăn và phụ giúp việc nhà.

Ở lại nhà. Bao ăn ở. Tuần làm 6 ngày.

Anh Phương: 832-661-9870

Anh Đạt: 832-661-9809

223-1951/1419