Cần Người Giữ Trẻ – Khu Pasadena

0
12

Cần người giúp việc, nấu ăn và phụ trông coi trẻ em 10 tuổi.

Có phòng riêng ở lại. Lương $1,500/tháng.

281-773-7488 * 832-540-5588

241-1952/1520