Cần Người Giúp Việc – First Colony Sugar Land

tim nguoi, can nguoi

Nhà ở First Colony Sugar Land, cần người làm cơm và dọn dẹp nhà cửa cho 2 ông bà già còn khỏe, part time, flexible hours, any day. Lương giờ.

Điện thoại bà Trang: 281-797-8345 Call any time

Previous articleCho Thuê Phòng – Synott and Beechnut
Next articleVụ xả súng Texas: Cảnh sát phạm ‘sai lầm’ là chờ đợi trong khi học sinh cầu cứu