Cần người giúp việc – Gần 99 Ranch (I-10)

0
40

Cần người giúp việc nhà, nấu ăn và phụ trông em bé. 

Làm từ thứ Hai đến thứ Bảy. 

Cần phải ở lại nhà. 

Cần phải biết nói tiếng Anh. 

Lương $1,500/ tháng.

Vui lòng gửi hồ sơ đến: kidkodi13@gmail.com

hoặc txt tới 281-946-7827

136-1938/1506