Cần Người – Khu Cypress

0
1

Cần người chăm sóc 1 Phụ Nữ 38 tuổi.

Làm 5 ngày/ tuần, cần ở lại nhà.

Cần phải biết lái xe.

Nhà ở khu Cypress.

281-733-6498

372-1967/1535