Cần Người Trông Coi Cụ Bà – SW Houston

0
15

Cần 1 Phụ Nữ trông nom cụ bà lớn tuổi bị bệnh vào ban đêm.

Nhà ở khu Missouri City/ Southwest Houston.

Có thể ở lại nhà nếu cần, có phòng riêng.

832-287-5891

248-1953/1521