Cần Nhiều Thợ Nails – Sugar Land

0
15

Tiệm vùng Sugar Land, đông khách Mỹ trắng (tiệm lớn), cần nhiều thợ chân tay nước và thợ bột. Bao lương.

Chị Kim: 832-978-4649 * 281 239-2384

251-1953/1521