Cần Thợ Gấp Nails – Khu Kroger

Cấn gấp thợ nails có kinh nghiệm và chân tay nước. Bao lương $1,000. Tuần 6 ngày. Tiệm ở khu Kroger.

Xin vui lòng liên lạc: 646-249-7912 * 903-723-5730

Previous articleThương Mại Cuối Tuần #2018 (10.29.2022)
Next articlePHÒNG CHO THUÊ – BEECHNUT VÀ DAIRY ASHFORD