Cần Thợ Hair, Nail, Massage – HWY 6 & FM529


Cần thợ Hair, Nail, Massage, Full time or Part time. Tiệm khu HWY 6 & FM 529. Tiệm lớn, rộng đẹp, khu Mix, good tips, làm việc gia đình, bao lương up to $120

Xin liên lạc Mai: 281-673-0454 or Anh Trí 832-782-4690

Previous articleThương Mại Việt Nam #2013 (09.20.2022)
Next articlePutin cần ‘biển người’ để lật ngược thế cờ ở Ukraine?