Cần Thợ Máy

Cần thợ máy, biết làm thắng + thay nhớt + alignment. Nếu cần sẽ training thêm.

Xin liên lạc: 713-433-0250 * 713-505-9169

Previous articleNhà Cho Thuê – Bellaire, Gần Chợ Mỹ Hoa
Next articleNow Hiring – Manufacturer of Surgical Instruments