Cần Thợ Nails – 288 & 610

0
2

Khu da màu 288/610 đông khách, cần thợ Full time / Part time.

Bột hay chân tay nước.

Bao lương $800, hơn ăn chia tùy theo khả năng.

Chỗ làm công bằng, vui vẻ.

Trần: 832-489-6956 * 713-738-6245

380-1968/1536