Cần Thợ Nails! – Cách Chợ Hong Kong 3 khoảng 12 Phút

Cần thợ Nails biết làm mọi thứ, có bằng Wax, bao lương tùy theo khả năng hoặc 900. Tiệm cách chợ Hưng Đông 10 phút, Hong Kong III 12 phút.

Xin vui lòng liên lạc Hân: 832-614-5612 * 281-736-6091

Previous articleCần Thợ Nails! – Cách Chợ Hong Kong 4 khoảng 7 Phút
Next articleThương Mại Việt Nam #2031 (01.24.2023)