Cần Thợ Nails! – Cách Chợ Hong Kong 4 khoảng 7 Phút

Tiệm cách chợ Hong Kong 4 khoảng 7 phút. Cần thợ bột và thợ Chân tay nước. Khách Mễ 70%. tiệm làm thoải mái như gia đình.

Xin vui lòng liên lạc hoặc text: 832-758-3852

Previous articleCần Thợ Gấp Nails – Khu Kroger
Next articleCần Thợ Nails! – Cách Chợ Hong Kong 3 khoảng 12 Phút