Cần Thợ Nails – Gần Memorial Mall

0
5

Cần thợ bột Full time giỏi 2 màu, bao lương.

Thợ chân tay nước ăn chia.

Khu trắng, tip cao, gần Memorial Mall

713-468-9999

379-1968/1536