Cần Thợ Nails – Gần Phi Trường Bush

Tiệm Nail vùng 45 North gần Phi Trường Bush. Cần hai người làm bột và hai người làm tay chân nước.

Xin liên lạc: 936-207-3123

Previous articleBán Tiệm Nails – Gần Phi Trường Bush
Next articleCần Người Giúp Việc – I-10 & Wayside