Cần Thợ Nails – Khu Katy

0
19

Tiệm khu Katy, I-10 cần thợ gấp.

Cần thợ tay chân nước, thợ bột biết dipping, biết waxing, biết facial càng tốt.

Làm Full time & Part time.

Bảo đảm income $700 & UP. Tip hậu.

Nơi làm việc vui vẻ.

Tiệm đóng cửa Chủ Nhật.

Amy: 832-287-4690 * 281-646-0252

220-1966/1434(6m)