Cần Thợ Nails – Khu Katy

0
8

Cần thợ gấp khu Katy (Fry Road)

Cần thợ bột Full time có kinh nghiệm làm bột P&W.

Phải làm được Chủ Nhật.

Cô Kim: 832-277-6449

235-1952/1520