Cần Thợ Nails – Khu Memorial

0
14

Khu Memorial cần thợ làm tay chân nước và thợ bột.

Khách Mỹ trắng, tip cao. Tiệm đóng cửa Chủ Nhật.

Chị Hà: 713-932-7032 * 713-382-9254

276-1957/1525