Cần Thợ Nails – Khu Sugar Land

0
6

Cần thợ bột Full time làm 6 hoặc 5 ngày. Làm Chủ Nhật.

Biết làm facial hoặc gắn lông mi càng tốt.

Lương bao tùy theo khả năng.

Trinh: 832-277-3281 * 281-313-3334

278-1957/1525