Cần Thợ Nails – Khu Westheimer

0
18

Cần thợ Nữ biết làm bột và tay chân nước. Full time/ Part time.

Tiệm ở Westheimer, good location. Đóng cửa Chủ Nhật.

C: 713-894-1983 * T: 713-528-0882

244-1953/1521