Cần Thợ Nails – Khu Westheimer


Cần thợ biết làm bột và tay chân nước. Full time, và Part time. Khu Westheimer. Tiệm đóng cửa Chủ Nhật.

Xin liên lạc: Tel: 713-528-0882 * Cell: 713-894-1983

Previous articleCần Thợ Nails – Gần Memorial Mall.
Next articleTiệm Nail Cần Bán – Memorial+Wilcrest+I-10+Beltway 8