Cần Thợ Nails – Southwest (khu Fiesta)

0
9

Cần thợ Nails Nam/ Nữ làm bột và tay chân nước.

Biết làm eyelashes càng tốt.

Bao lương hoặc ăn chia.

A. Quang: 713-371-6803 / C. Phượng: 832-503-0096

197-1948/1516