Cần Thợ Nails – Zipcode 77007

0
9

WE ARE CURRENTLY HIRING FULL TIME EXPERIENCED NAIL TECHNICIANS.

WE ARE A FULL SERVICE NAIL SALON LOCATED IN SAWYER HEIGHTS.

AT OUR UPSCALE LOCATION, WE HAVE A COMPETITIVE COMMISSION, FLEXIBLE SCHEDULING, AND PROVIDE A CLEAN MODERN WORK ATMOSPHERE.

______________

Tiệm chúng tôi cần gấp nhiều thợ biết làm bột và tay chân nước.

Bao lương hay ăn chia tùy theo khả năng.

Môi trường làm viêc tốt, giá cao và tip hậu.

______________

Please call: Linda 832-633-7187

Email: info@polishparkandroe.com

Address: 2313 Edwards St., Suite 140, Houston, TX 77007

367-1967/1535