Cần Thợ Tóc – Huffmeister & 290

0
8

Cần thợ tóc có kinh nghiệm, không kinh nghiệm miễn gọi.

Bao lương hay ăn chia tùy ý.

Full time only.

Linh: 281-955-5407 * 832-790-5372

210-1950/1418