Cần Thợ Tóc – Khu Katy

0
4

Tiệm ở gần khu Katy, cần thợ Nữ giỏi tóc Nam và tay chân nước.

Biết làm massage càng tốt. Bao lương $100/ngày, hơn ăn chia.

Tiệm đóng cửa Chủ Nhật.

Thảo: 832-513-3676

286-1958/1526