Cần Thợ Tóc – Khu Sugarland

0
1

Tiệm nằm khu Sugarland, South 59, khách 100% Mỹ trắng.

Lương cao, tip hậu.

Tiệm đóng cửa Sunday.

Cần thợ Nữ kinh nghiệm, giỏi tiếng Anh, làm 4-5 ngày/tuần. Tóc nam $20.

345-857-4748

445-1977/1545