Cần Thợ Tóc / Nails – Houston, TX

0
7

Cần thợ tóc, Nails gấp.

Tiệm làm Full Service.

Bao lương $800/tuần, hơn ăn chia.

Tiệm mở cửa 9:30 am tới 7:30pm

Đóng cửa Chủ Nhật.

832-472-5769

342-1965/1533