Cần Thợ Tóc/Nails – Houston, TX

0
6

Cần thợ tóc, Nails gấp.

Tiệm làm Full Service.

Bao lương $800/tuần, hơn ăn chia.

Tiệm mở cửa 9:30 am tới 7:30 pm.

Đóng cửa Chủ Nhật.

832-472-5769

505-1984/1552