Cần Thợ Tóc

0
6

Cần thợ tóc full time hoặc part time.

Biết làm chân tay nước, biết tiếng anh giao tiếp.

Bao lương theo khả năng.

Liên lạc 281-497-2080 Hoặc nhắn tin: 832-293-5871

516-1986/1554