Thông báo về việc Áp dụng và Quyết định Sơ bộ về Giấy phép Xử lý Chất thải Rắn Thành phố

Đề xuất Giấy phép số 2405 Đơn và Quyết định sơ bộ. JSI Houston Transfer Station, Inc., PO Box 38767, Houston, Harris County, Texas 77238, một trạm trung chuyển chất thải rắn thành phố, đã nộp đơn lên Ủy ban Chất lượng Môi trường Texas (TCEQ) để xin giấy phép cho phép tăng lượng chất…

Details