NEW! CẦN THỢ NAILS – SOUTHWEST (KHU FIESTA)

Cần thợ Nails Nam, Nữ làm bột và tay chân nước, biết làm eyelashes càng tốt. Bao lương hoặc ăn chia.

Xin liên lạc: A. Quang: 713-371-6803 * C. Phượng: 832-503-0096

Previous articleCẦN NGƯỜI GIỮ TRẺ, GIÚP VIỆC NHÀ – KHU ROYAL OAKS
Next articleCẦN NGƯỜI – KHU SUGARLAND