Nhà Hàng Cần Người – Khu Medical Center

0
8

Nhà hàng Tàu khu Medical Center cần gấp

  • 1 phụ bếp
  • 1 người biết làm lò dầu có kinh nghiệm
  • 1 người phụ bếp rửa chén

Địa chỉ: 2268 West Holcombe, Houston, TX 77030

713-366-9988 * 713-668-1016

434-1975/1543