Phòng Cho Share – Gần Chợ Thắng Hưng

Nhà dư 2 phòng, ở Northwest gần chợ Thắng Hưng, Hong Kong 3, Tân Định, cần cho share, điều kiện dễ dàng.

Có nhu cầu gọi Chị Nguyệt hoặc Anh Ba: 832-298-4523 * 832-298-4534

Previous articleThe Vietnam Post #1567 (06.17.2022)
Next articleCho Share Phòng – Gần Addicks Clodine & SH6