Văn Phòng Cần Người – Khu Southwest

0
4

Cần tuyển nhân viên phục vụ trong ngành Bảo hiểm

Biết thông thạo tiếng Việt và Anh ngữ

Vui vẻ, hoạt bát

Biết sử dụng computer căn bản, sẽ huấn luyện

832-231-3358 * 281-495-3493 * 713-314-0023

474-1980/1548