Văn Phòng Cần Người – Khu Southwest

0
2

Cần tuyển nhân viên phục vụ trong ngành Bảo Hiểm, biết thông thạo Việt và Anh ngữ, vui vẻ, hoạt bát.

Biết sử dụng computer căn bản, sẽ huấn luyện.

832-231-3358 * 281-495-3493 * 713-314-0023

309-1960/1528